مجله تحقیقات علوم رفتاری- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
بسمه تعالی
«راهنمای نویسندگان در نشریه تحقیقات علوم رفتاری»
مجله تحقیقات علوم رفتاری توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان، مرکز تحقیقات علوم رفتاری با همکاری علمی- اجرایی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران منتشر می‌شود.
متن دست‌نوشته باید به زبان فارسی در نرم‌افزارMS Word ۲۰۰۷  بر یک روی صفحه کاغذ با فاصله یک سانتی‌متر بین سطور تایپ شود.
حروف‌چینی دست‌نوشته باید با قلم فارسی BMitra  پوینت ۱۲ و قلم لاتین Times New Roman  پوینت ۱۱ انجام‌شده باشد. چکیده مقاله نیز باید با قلم فارسی BMitra  پوینت ۱۱ و قلم لاتین Times New Roman  پوینت ۱۰ نوشته شود. همچنین رفرنس­ها با قلم لاتین Times New Roman  پوینت ۱۱ نوشته شود. نگارش جداول و اشکال نیز با قلم فارسی BMitra  پوینت ۱۰ و قلم لاتین Times New Roman  پوینت ۹ انجام گردد.
نکته مهم: اصطلاحات مهم و تخصصی با قلم لاتین Times New Roman  پوینت ۸ زیرنویس شوند؛ اما اسامی لاتین به هیچ وجه نباید زیرنویس شوند.
مقالات پژوهشی: مقاله تحقیقی باید مشتمل بر صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر و منابع باشد.
مقالات مروری: مقالات مروری که شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشرشده می‌باشد، تنها از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی و سابقه طولانی در موضوع دارند و باید شامل صفحه عنوان و چکیده، مقدمه، بررسی، بحث و نتیجه‌گیری و منابع باشد.
صفحه عنوان: باید شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) با بالاترین سمت و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آنان، و شماره تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله باشـد.
چکیده: چکیده فارسی نباید از ۲۵۰ کلمه کمتر، و از ۳۵۰ کلمه بیشتر باشد و چکیده انگلیسی نیز باید مطابق چکیده فارسی و ترجمه نیتیو باشد. چکیده باید حاوی زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری به صورت جداگانه باشد. در پایان چکیده مقاله ۵-۳ واژه کلیدی قرار می‌گیرد که حدالمقدور براساس MESH باشد.
مقدمه: در این بخش اهداف و علل انجام مطالعه آورده می‌شود و باید از ارائه اطلاعات، یافته‌ها و نتایج مطالعه خودداری گردد.
مواد و روش‌ها: در این بخش به طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری، ملاک­های ورود و خروج، ملاحظات اخلاقی، ابزارهای پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده ها و نرم افزار آماری استفاده شده اشاره شود. برای معرفی ابزارهای پژوهش تمام نکات ذیل در یک پاراگراف کوتاه و مختصر اشاره شود؛
۱- نام آزمون،
۲- نام سازنده و سال ساخت،
۳- تعداد سوال و تعداد زیر مولفه یا خرده مقیاس،
۴- شیوه پاسخ دهی و نمره گذاری به صورت مختصر،
۵- اعتبار (reliability) و روایی (validity) نسخه اصلی،
۶- اعتبار و روایی نسخه فارسی،
۷- اعتبار در پژوهش حاضر.
روش مورداستفاده با ذکر منبع آن درون متن و از نگارش آن درون جدول خودداری شود. اگر روش مداخله نوین است، باید به صورتی توضیح داده شود که برای سایر محققان قابل‌درک و به‌طور عینی قابل انجام و تکرار باشد. اگر از دارو در مطالعه استفاده‌شده است، باید نام ژنریک، دوز و روش مصرف آن آورده شود. شرکت کنندگان تحقیق یا افراد و بیماران تحت مطالعه باید جنس و سن (همراه انحراف معیار) و اطلاعات جمعیت شناختی آن­ها در یک پاراگراف آورده شود. پرسش‌نامه یا چک‌لیست حتماً ضمیمه شود.
یافته‌ها: این بخش به‌صورت متن همراه با جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌گردد. محتوای جداول نباید به‌صورت کامل در متن ارائه شوند، بلکه کافی است با ذکر شماره جدول، شکل و یا نمودار به آن‌ها اشاره شود. جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها باید داخل متن اصلی آورده شوند. اندازه فونت جداول و شکل­ها باید BMitra  پوینت ۱۰ و قلم لاتین Times New Roman  پوینت ۹ باشد. برای گزارش مواردی نظیر درجات آزادی، مجموع مجذورات، درجات آزادی، میانگین مجموع مجذورات، سطح معناداری، و ضریب تأثیر یا ضریب اثر از معادل لاتین آن­ها یعنی به ترتیب از SS، df، MS، p، و ۲ استفاده شود. دقت نمایید که p ایتالیک شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش در ابتدا به یافته‌های مهم اساسی مطالعه و سپس تشابه و تفاوت‌های آن با یافته‌های سایر پژوهشگران در مطالعات مشابه اشاره می‌گردد. ذکر جزئیات کامل یافته‌ها در این بخش لازم نیست. تأکید بر یافته‌های جدید و بااهمیت مطالعه حاضر و دستاوردهای آن در این قسمت ضروری است. ذکر این‌که فرضیه ارائه‌شده در مطالعه صحیح یا نادرست بوده، یا این‌که دلایل کافی برای رد یا قبول آن به دست نیامده است، ضروری می‌باشد. هدف این بخش، ذکر دلیل اصلی انجام تحقیق، تحلیل و تفسیر یافته‌ها و همچنین نتیجه‌گیری کلی است.
تقدیر و تشکر: تمام افرادی که به نحوی در  انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبوده‌اند باید در این بخش موردتقدیر قرار گیرند. در این بخش منابع مالی را ذکر شود و اگر مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا پایان­نامه است، در این بخش با ذکر کد پژوهشی و پایان­نامه این مسئله مطرح گردد. همچنین در صورت داشتن کد اخلاق و کارآزمایی بالینی، حتماً به آن در این قسمت اشاره نمایید.
منابع: روش نگارش منابع در این مجله باید بر مبنای اصول نگارش ونکوور انجام گیرد. اسامی رفرنس‌های لاتین نیازی به زیرنویس کردن ندارند و نباید به انگلیسی در متن نوشته شوند. کلیه منابع فارسی باید توسط نویسنده به انگلیسی برگردانده و در پایان آن عبارت ]In Persian [آورده شود. ترتیب شماره‌گذاری منابع به ترتیب استفاده از آن در متن مقاله است. نمونه‌هایی از نگارش منابع بدین شرح است:
کتاب
تا شش نویسنده نام خانوادگی حرف اول نام عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال: صفحات (نام نویسندگان با علامت (،) از یکدیگر جدا می‌شوند.)
بیش از شش نویسنده بعد از نویسنده ششم علامت (،) و بعد  et al می‌آید. بقیه اطلاعات کتاب‌شناسی به‌صورت پیش گفت تنظیم می‌گردد.
فصلی از کتاب
نام خانوادگی حرف اول نام آن فصل، عنوان فصول موردنظر. در: نام خانوادگی و حرف اول نام تدوین‌کننده کتاب، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر. سال: صفحات. (نام نویسندگان با علامت (،) از یکدیگر جدا می‌شوند.)
مقاله
تا شش نویسنده: نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله سال: دوره (شماره): شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت (،) از یکدیگر جدا می‌شوند.)
بیش از شش نویسنده بعد از نویسنده ششم علامت (،) و بعد et al می‌آید. بقیه اطلاعات کتاب‌شناسی به‌صورت پیش گفت تنظیم می‌گردد
سازمان به‌عنوان نویسنده یا ناشر
چنان‌که در معرفی کتاب و یا مجله، سازمان به‌عنوان نویسنده و یا ناشر باشد، از آن استفاده می‌شود. بقیه اطلاعات کتابشناسی به‌صورت پیش گفت تنظیم می‌گردد.
پایان‌نامه
نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان پایان‌نامه. نوع پایان‌نامه (کارشناسی ارشد یا دکترا). محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه سال.
منابع الکترونیکی
استناد به مقاله روی دیسک فشرده
نام نویسنده (گان) یا شرح پدیدآور. عنوان مقاله. مخفف عنوان نشریه. نوع رسانه در کروشه )]Serial on CD_ ROM[(. سال نشر: دوره: صفحات.
استناد به کتاب الکترونیکی روی دیسک فشرده
نام نویسنده (گان) یا شرح پدیدآور. عنوان. نوع رسانه در کروشه ]on CD-ROM BooK[. شرح ویرایش. محل نشر: ناشر. سال نشر.
استناد به مقاله نشریه الکترونیکی روی اینترنت.
نام نویسنده (گان) یا شرح پدیدآور مقاله. عنوان مقاله. مخفف عنوان نشریه.
الکترونیکی. [نوع رسانه] [eeserial onlin] ]تاریخ دقیق دسترسی]. برگرفته از )Available form URL(: آدرس اینترنتی دسترسی بدون فاصله بین عبارت آن.
وب‌گاه
نام نویسنده (گان) یا شرح پدیدآور. عنوان. [تاریخ دقیق دسترسی[. سال نشر (در صورت در دسترس بودن؛ شماره قاب‌ها یا صفحات در داخل کروشه. برگرفته از (Available from URL): آدرس اینترنتی دسترسی بدون فاصله بین عبارات آن.
اختصارات و نشانه‌ها: تنها از اختصارات و نشانه‌های استاندارد استفاده شود و از ذکر عبارت‌های مخفف در عنوان و خلاصه مقاله خودداری گردد. توضیح کامل در مورد هرکدام از عبارت‌های اختصاری برای اولین بار در متن آورده شود، مگر این‌که مربوط به مقیاس‌ها و مقادیر استاندارد شناخته شده باشد.
ملاحظات اخلاقی: رعایت موازین اخلاق پزشکی، گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار وی ازجمله مواردی است که باید عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. دراین‌ارتباط کد حفاظت از آزمودنی‌های انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینکی است باید موردتوجه قرار گیرد.
تضاد منافع (conflict of interest): نویسنده (گان) باید همه وابستگی‌هایی را که ممکن است به‌عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع تلقی شود، بیان نمایند.
فرایند مرور دقیق (peer review): دست‌نوشته پس از دریافت و اعلام وصول، برای ارزیابی برای داوران ارسال می‌گردد، در مراحل بعد، دست‌نوشته توسط نویسنده مسئول اصلاح و پس‌ازآن در هیئت تحریریه تأیید و به ترتیب تاریخ آماده شدن، در مجله چاپ می‌شود. مسئولیت صحت‌وسقم مطالب بر عهده نویسنده (گان) می‌باشد.
مقالات باید به زبان فارسی روان و با رعایت اصول نگارش موردقبول این نشریه نوشته شوند و از به‌کارگیری کلمات خارجی که معادل مناسبی در زبان فارسی دارند، اجتناب شود. نویسنده (گان) باید به این نکته توجه نمایند که پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به این مجله می‌باشد و دفتر مجله در ویراستاری، درج و یا عدم درج مقالات آزاد است. مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.
هیئت تحریریه در رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه کردن مقاله آزاد است.
نمونه‌خوانی (proofreading): یک نسخه از مقاله پیش از چاپ جهت انجام اصلاحات ضروری و برطرف کردن اشکالات احتمالی برای نویسنده مسئول ارسال می‌گردد که لازم است در کوتاه‌ترین زمان تغییرات موردنظر مجله انجام داده، از طریق وب‌سایت مجله ارسال نماید.
حق نسخه‌برداری (copyright): تمامی محتویات مجله تحقیقات علوم رفتاری تحت قانون حق نسخه‌برداری بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده غیرتجاری در اختیار افراد قرار می‌گیرد. اصلاح، انتشار، انتقال و نمایش هرگونه محتویات مجله بدون ذکر نام این مجله ممنوع است.
مجله جهت امور داوری و چاپ هزینه دریافت میکند که از قسمت منوی اصلی، بخش پرداخت هزینه ها میتوانید به نحوه پرداخت و میزان هزینه دسترسی پیدا کنید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات علوم رفتاری:
http://rbs.mui.ac.ir/find-1.48.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب