مجله تحقیقات علوم رفتاری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
مدیر مسئول: دکتر مجید برکتین؛ استاد، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
سردبیر: دکتر رضا باقریان سرارودی، استاد روان‌شناسی بالینی و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
شورای نویسندگان:
دکتر سرور آرمان، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر غلامحسین احمدزاده، دانشیار روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر حمید افشار، دانشیار روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر مجید برکتین، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر مصطفی بُلقان‌آبادی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، خراسان رضوی، ایران.
دکتر جعفر بوالهری، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران.
دکتر هادی بهرامی احسان، دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر سید حسین سلیمی، استاد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران، ایران.
دکتر مهران ضرغامی، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران.
دکتر غلامرضا قاسمی، دانشیار مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر حسین کاویانی، استاد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه بدفور شایر، لوتون، انگلستان.
دکتر رضا کرمی نوری، دانشیار روان‌شناختی، دانشگاه اوروبرو، سوئد.
دکتر رضا کرمی نیا، دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران، ایران.
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی، استاد روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر سید غفور موسوی، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر امیر هوشنگ مهریار، استاد روان‌شناسی بالینی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.
دکتر احمدعلی نوربالا تفتی، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
دکتر علیرضا یوسفی، دانشیار تعلیم و تربیت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات علوم رفتاری:
http://rbs.mui.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب