مجله تحقیقات علوم رفتاری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
مدیر مسئول: دکتر مجید برکتین؛ استاد، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
سردبیر: دکتر رضا باقریان سرارودی، استاد روان‌شناسی بالینی و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
شورای نویسندگان:
دکتر امراله ابراهیمی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر سرور آرمان استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر مصطفی بُلقان‌آبادی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، خراسان رضوی، ایران.
دکتر هادی بهرامی احسان استاد روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر رضا خدیوی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر غلامرضا خیرآبادی استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر شهرام زارع استاد آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
دکتر سید حسین سلیمی استاد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران، ایران.
دکتر مهران ضرغامی استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران.
دکتر ویکتوریا عمرانی فر دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر غلامرضا قاسمی دانشیار مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر حسین کاویانی استاد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه لندن شرقی، انگلستان.
دکتر رضا کرمی نوری استاد روان‌شناسی، دانشگاه اوروبرو، سوئد.
دکتر رضا کرمی نیا استاد گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج)، تهران، ایران.
دکتر محمود کیوان آرا استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی استاد روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر امیر هوشنگ مهریار استاد روان‌شناسی بالینی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.
دکتر سید غفور موسوی استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر احمدعلی نوربالا تفتی استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
دکتر علیرضا یوسفی استاد تعلیم و تربیت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

 ویراستار و صفحه آرا: آقای آرمین الهی
ناشر: موسسه ارمغان دانش فیروزه

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات علوم رفتاری:
http://rbs.mui.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب