هيأت تحريريه

مدير مسؤول:

دکتر عباس عطاری، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

سردبير:

دکتر رضا باقریان سرارودی، دانشیار روان‌شناسي باليني و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مسؤول دفتر مجله: فخری السادات خلیفه سلطانی

کارشناس مسؤول مجله: دکتر محسن بختی

 

شورای نویسندگان:

دکتر سرور آرمان، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر غلامحسين احمدزاده، دانشیار روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

دكتر حميد افشار، دانشیار روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر كارل ادوارد شايد، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه فرايبورگ، فرايبورگ، آلمان

دکتر مجيد بركتين، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر مصطفی بلقان آبادی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، خراسان رضوی، ایران

دكتر جعفر بوالهري، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ایران

دکتر هادي بهرامي احسان، دانشیار روان‌شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر سيد حسين سليمي، استاد روان‌شناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، تهران، ایران

دكتر گري جوري دي زيمت، استاد روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان، دانشگاه اينديانا، اينديانا، آمريكا

دکتر مهران ضرغامي، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، مازندران، ایران

دكتر غلامرضا قاسمي، دانشیار مددكاری اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

دكتر حسين كاوياني، استاد روان‌شناسي باليني، دانشگاه بدفورشاير، لوتون، انگلستان

دکتر رضا كرمي نوري، دانشیار روان‌شناسي شناختي، دانشگاه اوروبرو، سوئد

دکتر رضا کرمی‌نيا، دانشيار روان‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌اله، تهران، ايران

دکتر محمد علی مظاهری تهرانی، استاد روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

دکتر سيد غفور موسوي، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر امير هوشنگ مهريار، استاد روان‌شناسي باليني، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، تهران، ایران

دکتر احمد علی نوربالا تفتی، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دكتر عليرضا يوسفي، دانشيار تعلیم و تربیت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران