هيأت تحريريه

مدير مسؤول:

دکتر عباس عطاری، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (a_attari@med.mui.ac.ir)

سردبير:

دکتر رضا باقریان سرارودی، دانشیار روان‌شناسي باليني و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (bagherian@med.mui.ac.ir)

مسؤول دفتر مجله: فخری السادات خلیفه سلطانی (bsrc@mui.ac.ir)

کارشناس مسؤول مجله: دکتر محسن بختی (dr.bakhti@gmail.com)

 

شورای نویسندگان:

دکتر سرور آرمان، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران (arman@med.mui.ac.ir)

دکتر غلامحسين احمدزاده، دانشیار روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران (ahmadzadeh@med.mui.ac.ir)

دكتر حميد افشار، دانشیار روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران (afshar@med.mui.ac.ir)

دکتر كارل ادوارد شايد، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه فرايبورگ، فرايبورگ، آلمان          (carl.eduard.scheidt@uniklinik-freiburg.de)

دکتر مجيد بركتين، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران (barekatain@med.mui.ac.ir)

دکتر مصطفی بلقان آبادی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، خراسان رضوی، ایران (mbolgan@gmail.com)

دكتر جعفر بوالهري، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ایران (bolharij@yahoo.com)

دکتر هادي بهرامي احسان، دانشیار روان‌شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ایران (hbahrami@ut.ac.ir)

دکتر سيد حسين سليمي، استاد روان‌شناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، تهران، ایران (seyhossalimi@yahoo.com)

دكتر گريگوري دي زيمت، استاد روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان، دانشگاه اينديانا، اينديانا، آمريكا (gzimet@iupui.edu)

دکتر مهران ضرغامي، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، مازندران، ایران (mehran_zarghami@yahoo.com)

دكتر غلامرضا قاسمي، دانشیار مددكاری اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران (ghr.ghassemi@bsrc.mui.ac.ir)

دكتر حسين كاوياني، استاد روان‌شناسي باليني، دانشگاه بدفورشاير، لوتون، انگلستان (hossein.kaviani@beds.ac.uk)

دکتر رضا كرمي نوري، دانشیار روان‌شناسي شناختي، دانشگاه اوروبرو، سوئد (reza.kormi-nouri@oru.se)

دکتر رضا کرمی‌نيا، دانشيار روان‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌اله، تهران، ايران (reza.karaminia@gmail.com)

دکتر محمد علی مظاهری تهرانی، استاد روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران (m-mazaheri@sbu.ac.ir)

دکتر سيد غفور موسوي، استاد روان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران (mousavi@med.mui.ac.ir)

دکتر امير هوشنگ مهريار، استاد روان‌شناسي باليني، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، تهران، ایران (mehr@dena.irpd.ac.ir)

دکتر احمد علی نوربالا تفتی، استاد روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (noorbala1@gmail.com)

دكتر عليرضا يوسفي، دانشيار تعلیم و تربیت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران (aryousefy@edc.mui.ac.ir)