درباره مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسؤول: دکتر عباس عطاری

سردبیر : دکتر رضا باقریان سرارودی

مسؤول دفتر: فخری السادات خلیفه سلطانی

کارشناس مسؤول: دکتر محسن بختی

ناشر: انتشارات وسنا (فرزانگان راداندیش)

 

قوانین و دستورالعمل‌ها 

فوکوس و حیطه

روند کارشناسی

سیاست دسترسی آزاد

بایگانی

صلاحیت نویسندگی

موارد اخلاقی

راهنمای نویسندگان

کپی رایت

محرمانگی اطلاعات

آمار مجله

تماس با مجله