درباره

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسؤول: دکتر عباس عطاری

سردبیر : دکتر رضا باقریان سرارودی

مسؤول دفتر: فخری السادات خلیفه سلطانی

کارشناس مسؤول: دکتر محسن بختی

ناشر: انتشارات فرزانگان راداندیش