دوره 11؛ شماره 3: 1392

XML

فهرست مطالب

ايندكس مجله

ایندکس مجله
ايندکس مجله
چکیده (71 مشاهده)     |     متن کامل PDF (10 دریافت)     |     XML

مقاله های پژوهشی

سامانه فعال‌ساز مغزی و سامانه مهاری مغزی در اختلال شخصیت مرزی شماره صفحه: 157-165
تورج هاشمي, آيدا عبداله زاده جدي
چکیده (247 مشاهده)     |     متن کامل PDF (162 دریافت)     |     XML
اثربخشي مديريت استرس به روش شناختي- رفتاري بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگي زنان سرپرست خانوار شماره صفحه: 166-175
مجتبي حبيبي, نيکزاد قنبري, ابراهيم خدايي, پرستو قنبري
چکیده (569 مشاهده)     |     متن کامل PDF (237 دریافت)     |     XML
تأثیر آموزش شناختی- رفتاری رابطه مادر و کودک بر کاهش علایم وسواسی جبری کودکان شماره صفحه: 176-184
فرزانه عباسي, محمدرضا عابدي, فرشته شکيبايي, سيد محمد مسعود ازهر, مجتبي رحيمي
چکیده (256 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML
ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبک‌های عاطفی در دانشجویان شماره صفحه: 185-195
حسين کارشکي
چکیده (236 مشاهده)     |     متن کامل PDF (187 دریافت)     |     XML
مقایسه کارکردهای اجرایی بین سوء مصرف‌کنندگان هروئین، تحت درمان با متادون و هنجار شماره صفحه: 196-207
کمال مقتدائي, مهرداد صالحي, حميد افشار, مهشيد تسليمي, آسيه ابراهيمي
چکیده (184 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML
اثربخشی برنامه رایانه یار آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال ریاضی شماره صفحه: 208-218
سکينه سلطاني کوهبناني, حميد، عليزاده, ژانت هاشمي, غلامرضا صرامي, ساجده سلطاني کوهبناني
چکیده (258 مشاهده)     |     متن کامل PDF (210 دریافت)     |     XML
روابط دروني طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و صفات شخصيت شماره صفحه: 219-227
حميد بهرامي‌زاده, هادي بهرامي احسان
چکیده (200 مشاهده)     |     متن کامل PDF (124 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

همبودی تروماهای متعدد، دلیریم، مانیا و مصرف مواد: معرفی یک بیمار شماره صفحه: 228-232
سيدغفور موسوي, محسن اميني, سيده حکيمه موسوي
چکیده (111 مشاهده)     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML
##common.ccLicense##