دوره 7؛ شماره 2 : 1388

رابطه جو روان‌شناختي ادراک شده سازماني با کنترل شغلي در كاركنان کارخانه صنعتي اِسنوا در اصفهان

عبدالزهرا نعامي, نسرين ارشدي, محمدرضا غفوري ورنوسفادراني

DOI: 10.22122/rbs.v7i2.83

چکیده


زمینه و هدف: ادراکات جو روان‌شناختي توجه به نسبت زيادي را در متون پژوهش سازماني به خود جلب نموده است. پژوهشگران روابطي را بين جو روان‌شناختي و پيامدهايي از قبيل خشنودي شغلي، فرسودگي، دلبستگي شغلي، رفتار مدني سازماني، توانمند سازي روان‌شناختي، کنترل شغلي و عملکرد شغلي گزارش داده‌اند. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه جو روان‌شناختي با کنترل شغلي به مرحله اجرا در آمد.

مواد و روش‌ها: اين پژوهش مقطعی به روش همبستگي انجام شد. به اين منظور از کارکنان کارخانه صنعتي اِسنوا 459 نفر با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و توسط پرسش‌نامه جو روان‌شناختي و کنترل شغلي مورد ارزیابی قرار گرفتند. شواهد مربوط به روايي پرسش‌نامه‌ها با استفاده از تحليل عاملي تأييدي و شواهد مربوط به پايايي آن‌ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت که هر دو در حد قابل قبولي بودند. داده‌ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج به دست آمده حاکي است بين مؤلفه‌هاي جو روان‌شناختي (استقلال، انسجام، اعتماد، فشار، حمايت، قدرداني، انصاف و نوآوري) با کنترل شغلي و حيطه‌هاي آن رابطه معني‌دار (01/0 > P) وجود دارد. نتايج رگرسيون همزمان نیز نشان داد که مؤلفه‌هاي استقلال، حمايت، انسجام و نوآوري مهم‌ترين مؤلفه‌هاي پيش‌بيني کننده کنترل شغلي و حيطه‌هاي آن بوده‌ است.

نتيجه‌گيري: اين مطالعه فرايندي را توصيف مي‌نمايد که به واسطه آن ادراکات کارکنان از محيط کار (جو روان‌شناختي) قادر به پيش‌بيني کنترل شغلي آنان مي‌باشد. اين پژوهش نشان داد که محيطي که توسط کارکنان از جهت روان‌شناختي ايمن و معنی‌دار ادراک گردد، با کنترل شغلي بيشتر در هنگام کار رابطه دارد. 

واژه‌های کلیدی: جو روان‌شناختي، کنترل شغلي، کنترل زمان، کنترل روش، مسؤولیت توليد.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.