دوره 15؛ شماره 4: (1396):397-403

اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری چاقی بر کاهش وزن و سطح قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع دو

مريم فولادوند, فرح لطفی کاشانی, شهرام وزیری, حسن احدی

DOI: 10.22122/rbs.v15i4.1787

چکیده


زمینه و هدف: امروزه به علت تغییر سبک زندگی و افزایش وزن، سن ابتلا به دیابت کاهش و شیوع این بیماری رو به رشد است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری (Cognitive behavioral therapy یا CBT) چاقی بر کاهش وزن و سطح قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی، با مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه شاهد بر روی 40 زن چاق مبتلا به دیابت انجام شد. نمونه‌ها به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و شاهد قرار گرفتند. زنان مبتلا به دیابت نوع دو با شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) بزرگ‌تر و یا مساوی 30 کیلوگرم بر مترمربع و محدوده سنی 65-30 سال که به انجمن دیابت ایران (شعبه مرکزی واقع در شهر تهران) مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و طی 24 جلسه
60 دقیقه‌ای گروهی، در یک برنامه مبتنی بر مداخله‌ CBT چاقی شامل دو فاز کاهش و ابقای وزن شرکت نمودند، اما گروه شاهد هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکرد. وزن‌کشی و گرفتن نمونه خون (برای ارزیابی میانگین سه ماهه قند خون)، در اولین و آخرین جلسه مداخله صورت گرفت.

یافته‌ها: رویکرد CBT چاقی، منجر به کاهش وزن بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شد. همچنین، این درمان توانست سطح قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو را کاهش دهد.

نتيجه‌گيري: نتایج حاکی از اثربخش بودن روش CBT بر بیماران مبتلا به دیابت می‌باشد. این یافته‌ها از اهمیت زیادی در کنترل وزن و قند خون بیماران مبتلا به دیابت برخوردار است؛ چرا که امکان استفاده از درمان‌های جایگزین مانند رویکرد CBT چاقی را به غیر از درمان‌های پزشکی متعارف نشان می‌دهد.


واژگان کلیدی


دیابت نوع دو، چاقی، اضافه وزن، قند خون، درمان شناختی- رفتاری

تمام متن:

PDF

مراجع


Larijani B, Abolhasani F, Mohajeri-Tehrani MR, Tabtabaie O. Prevalence of diabetes mellitus in Iran in 2000. Iran J Diabetes Lipid Disord 2005; 4(3): 75-83. [In Persian].

Mozaffarian D. Dietary and policy priorities for cardiovascular disease, diabetes, and obesity: A comprehensive review. Circulation 2016; 133(2): 187-225.

Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004; 27(5): 1047-53.

Khuwaja AK, Lalani S, Dhanani R, Azam IS, Rafique G, White F. Anxiety and depression among outpatients with type 2 diabetes: A multi-centre study of prevalence and associated factors. Diabetol Metab Syndr 2010; 2: 72.

Aminpour A, Salarkian N, Sedig G. Nutrition therapy. Tehran, Iran: Public Joint Stock Company; 2001. [In Persian].

Johnson RJ, Nakagawa T, Sanchez-Lozada LG, Shafiu M, Sundaram S, Le M, et al. Sugar, uric acid, and the etiology of diabetes and obesity. Diabetes 2013; 62(10): 3307-15.

Fu Z, Berhane F, Fite A, Seyoum B, Abou-Samra AB, Zhang R. Elevated circulating lipasin/betatrophin in human type 2 diabetes and obesity. Scientific Reports 2014; 4.

Johnsson IW, Haglund B, Ahlsson F, Gustafsson J. A high birth weight is associated with increased risk of type 2 diabetes and obesity. Pediatr Obes 2015; 10(2): 77-83.

Katon WJ, Lin EH, Russo J, Von Korff M, Ciechanowski P, Simon G, et al. Cardiac risk factors in patients with diabetes mellitus and major depression. J Gen Intern Med 2004; 19(12): 1192-9.

Lau DC. Diabetes and weight management. Prim Care Diabetes 2010; 4(Suppl 1): S24-S30.

Pescador N, Perez-Barba M, Ibarra JM, Corbaton A, Martinez-Larrad MT, Serrano-Rios M. Serum circulating microRNA profiling for identification of potential type 2 diabetes and obesity biomarkers. PLoS One 2013; 8(10): e77251.

Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG, Long SB, Morris PG, Brown BM, et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg 1995; 222(3): 339-50.

Berk KA, Buijks H, Ozcan B, Van't Spijker A, Busschbach JJ, Sijbrands EJ. The prevention of weight regain in diabetes type 2 (POWER) study: The effectiveness of adding a combined psychological intervention to a very low calorie diet, design and pilot data of a randomized controlled trial. BMC Public Health 2012; 12: 1026.

Ebrahimi Kheir Abadi A, Hasani J, Moradi AR. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy in attentional bias components of patients with generalized anxiety disorder: A single subject study. J Behav Sci 2015; 9(2): 121-8.

Fouladvand M, Farahani H, Bagheri F. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy in the treatment of high school girls with obesity in Tehran [MSc Thesis]. Science and Research Branch, Islamic Azad University; 2012. [In Persian].

Sadeghi K, Gharraee B, Fata L, Mazhari SZ. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy in treating patients with obesity. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2010; 16(2): 107-17. [In Persian].

Uchendu C, Blake H. Effectiveness of cognitive-behavioural therapy on glycaemic control and psychological outcomes in adults with diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Diabet Med 2017; 34(3): 328-39.

Safren SA, Gonzalez JS, Wexler DJ, Psaros C, Delahanty LM, Blashill AJ, et al. A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for adherence and depression (CBT-AD) in patients with uncontrolled type 2 diabetes. Diabetes Care 2014; 37(3): 625-33.

Tovote KA, Fleer J, Snippe E, Bas IV, Links TP, Emmelkamp PM, et al. Cognitive behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy for depressive symptoms in patients with diabetes: Design of a randomized controlled trial. BMC Psychol 2013; 1(1): 17.

Fabricatore AN, Wadden TA, Ebbeling CB, Thomas JG, Stallings VA, Schwartz S, et al. Targeting dietary fat or glycemic load in the treatment of obesity and type 2 diabetes: A randomized controlled trial. Diabetes Res Clin Pract 2011; 92(1): 37-45.

Beck AT. Cognitive therapy of depression. New York, NY: Guilford Press; 1979.

Furuya M, Hayashino Y, Tsujii S, Ishii H, Fukuhara S. Comparative validity of the WHO-5 Well-Being Index and two-question instrument for screening depressive symptoms in patients with type 2 diabetes. Acta Diabetol 2013; 50(2): 117-21.

Cooper Z, Fairburn CG, Hawker DM. Cognitive-behavioral treatment of obesity: A clinician's guide. New York, NY: Guilford Publications; 2003.

American Medical Association. Guides to the evaluation of permanent impairment. Chicago, IL: American Medical Association Press; 1990.

National Collaborating Centre for Chronic Conditions (UK). Type 2 diabetes: National clinical guideline for management in primary and secondary care (update). London, UK: Royal College of Physicians (UK); 2008

Navidian A, Abedi M, Baghban I, Fatehizadeh M, Poursharifi H, Hashemi Dehkordi M. Effects of motivational interviewing on weight loss of individuals suffering. Iran J Nutr Sci Food Technol 2010; 5(2): 45-52. [In Persian].

Davazdah Emamy MH, Roshan R, Mehrabi A, Attari A. The effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on glycemic control and depression in patients with type 2 diabetes. Iran J Endocrinol Metab 2009; 11(4): 385-92. [In Persian].

Berga SL, Marcus MD, Loucks TL, Hlastala S, Ringham R, Krohn MA. Recovery of ovarian activity in women with functional hypothalamic amenorrhea who were treated with cognitive behavior therapy. Fertil Steril 2003; 80(4): 976-81.

Michopoulos V, Mancini F, Loucks TL, Berga SL. Neuroendocrine recovery initiated by cognitive behavioral therapy in women with functional hypothalamic amenorrhea: A randomized, controlled trial. Fertil Steril 2013; 99(7): 2084-91.

Berga SL, Loucks TL. Use of cognitive behavior therapy for functional hypothalamic amenorrhea. Ann N Y Acad Sci 2006; 1092: 114-29.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.