دوره 7، شماره 1: 1388

اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري مديريت استرس بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به آسم

فاطمه رضایی, حمید طاهر نشاط دوست, حسین مولوی, بابک امرا

چکیده


زمینه و هدف: مداخلات روانشناختي مي‌تواند به واسطه بهبود وضعيت جسمي- رواني و اجتماعي سهم به‌سزايي در ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم داشته باشد. هدف اين پژوهش، بررسي اثر بخشي آموزش گروهی مديريت استرس با رویکرد شناختي- رفتاري بر كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به آسم بود.

مواد و روش‌ها: اين پژوهش به روش آزمایشی با پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري با گروه شاهد انجام شده است. نمونه شامل 24 بيمار با تشخيص آسم بود كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم استفاده شد كه در پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري توسط افراد تكميل گرديد. درمان شناختي- رفتاري مديريت استرس طي هشت جلسه بر روي گروه آزمايش انجام گرفت و در این فاصله ضمن ادامه درمان‌هاي متداول پزشکي در هر دو گروه، گروه شاهد جهت درمان‌ روانشناختي در ليست انتظار قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها: ميانگين نمرات کيفيت زندگي در گروه آزمايش به‌طور معنی‌داري نسبت به گروه شاهد افزايش پيدا كرد (05/0 P

 


تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/rbs.v7i1.112