آگهی پذیرش مقالات با موضوع سلامت جنسي

مجله تحقيقات علوم رفتاري در نظر دارد دو ويژه نامه با موضوع سلامت جنسي منتشر
نمايد. از محققين درخواست مي شود مقالات پژوهشي مرتبط را تا تاريخ 30 خرداد 1396 به
آدرس مجله سابميت نمايند. خواهشمند است به هنگام ارسال مقاله عبارت se به عنوان 
پيشوند فايل قيد گردد.